The Hockey Factory

The Hockey Factory is een online platform voor trainers voor het maken en beheren van je eigen oefenstof. Creëer je eigen database met oefeningen en maak je planning voor het gehele hockeyseizoen.

In The Hockey Factory is al oefenstof aanwezig voor mini's (3-, 6- en 8-tallen), recreatief elftalhockey en prestatiehockey. Diverse toptrainers geven een kijkje in hun keuken, door hun favoriete trainingstof te laten zien.


Algemene Voorwaarden

In dit artikel worden de algemene voorwaarden voor het gebruik van de diensten van The Hockey Factory beschreven.

a. Bereik van de voorwaarden
Voor deelname aan The Hockey Factory zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Abonnees, die zich hebben aangemeld voor The Hockey Factory verklaren de diensten van The Hockey Factory te gebruiken in overeenkomst met deze voorwaarden. Iemand wordt als abonnee aangemerkt, indien hij of zij zich via de site heeft geregistreerd. Na registratie is de abonnee abonnementsgeld verschuldigd.

b. Voorwaarden voor de aanmelding
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van The Hockey Factory moet u als abonnee bij The Hockey Factory geregistreerd staan. Iedereen, die het aanmeldingsformulier volledig en waarheidsgetrouw invult, kan abonnee worden. De abonnee is verplicht om de aanmeldingsgegevens actueel te houden. De gegevens moeten door de abonnee geheim worden gehouden. De abonnement en de daarmee verbonden diensten van The Hockey Factory mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk gebruik en zijn strikt persoonlijk.
The Hockey Factory zal ten aller tijden de privé-sfeer van de abonnee moeten respecteren. Persoonsgebonden gegevens die na aanmelding bij The Hockey Factory bekend zijn worden door The Hockey Factory alleen gebruikt met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Oefenstof of trainingen, die door abonnees in de database worden opgeslagen, blijven voorbehouden aan deze personen of aan andere betrokkenen binnen de vereniging. Alleen met toestemming van de auteur kan The Hockey Factory deze oefening op de site toonbaar maken.

c. Voorwaarden voor betaling
De kosten die aan het gebruik van de diensten van The Hockey Factory verbonden zijn, worden voortijdig bij registratie vermeld. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van The Hockey Factory moeten deze kosten vooraf worden voldaan.
Bij het eventueel voortijdig beëindigen van een betaald abonnement wordt geen restitutie verleend op reeds betaalde of in behandeling zijnde abonnementskosten.
The Hockey Factory behoudt zich het recht toe de abonnementskosten op THF-trainer en THF-Club met maximaal 5% per jaar te verhogen. Bij verhogingen van meer dan 5% worden de abonnees in de gelegenheid gesteld het abonnement stop te zetten.

d. Opzegging van het abonnement
Iemand wordt als abonnee aangemerkt, indien hij of zij zich via de site heeft geregistreerd. Na registratie is de abonnee abonnementsgeld verschuldigd.
Alle abonnementen worden automatisch verlengd indien deze niet tijdig zijn opgezegd. De THF-trainer abonnee krijgt hiervoor bijtijds bericht met de mogelijkheid het abonnementsgeld voor verstrijken van het abonnement te voldoen.
Abonnementen op THF-trainer en THF-Club worden stilzwijgend verlengd. Abonnees kunnen het abonnement stopzetten d.m.v. een email naar info@thehockeyfactory.com. Deze email moet minimaal 1 maand voor verstrijken van het abonnement verstuurd zijn. De abonnee krijgt een bevestiging van de opzegging retour verzonden. De voorwaarden van opzegging zijn vooraf aan de abonnee bekend gemaakt middels de algemene voorwaarden.
The Hockey Factory behoudt zich het recht voor het contract met de abonnee op ieder tijdstip, per direct en zonder opgave van reden op te zeggen en de toegang te weigeren tot (een gedeelte van) de diensten.

The Hockey Factory zal dit privilege toepassen wanneer de abonnee zich niet aan het toepasselijk recht en aan deze algemene voorwaarden houdt.

The Hockey Factory behoudt zich het recht om het contract met de abonnee bij oneigenlijk gebruik en/ of misbruik van de abonnementsvorm THF trainer danwel THF Club het per direct op te zeggen en de toegang te weigeren of een herberekening van de abonnementskosten door te voeren.

Wanneer de opzegging van kracht is heeft The Hockey Factory het recht om alle gegevens te wissen die de abonnee in het netwerk van The Hockey Factory heeft geplaatst of ontvangen. Bij eventueel voortijdig beëindigen van een betaald abonneemaatschap wordt geen restitutie verleend op reeds betaalde of in behandeling zijnde abonnementsgelden.

e. Bescherming van materiaal door de auteurswet
Alle software, foto’s, teksten en ander materiaal van de The Hockey Factory website, is beschermd door de auteurswet. Het downloaden en gebruiken van materiaal, dat door The Hockey Factory of door derden ter beschikking wordt gesteld en beschermd door de auteurswet, is uitsluitend toegelaten voor het privé gebruik van de abonnees, onder voorwaarde dat dit gebeurt in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen en van deze voorwaarden. De materialen op een andere manier onder elektronische of andere vorm in een ander dataformaat omzetten of op welke andere manier dan ook benutten is verboden. Buiten dit bereik namaken, kopiëren, verveelvoudigen, publiceren, verkopen of commercieel benutten van dit materiaal door abonnees is niet toegestaan.

f. Uitsluiting van borgstelling/beperking van de aansprakelijkheid
De abonnee maakt op eigen risico gebruik van de diensten van The Hockey Factory. The Hockey Factory is niet aansprakelijk voor het ter beschikking staan van deze diensten op ieder tijdstip, zonder onderbreking, op tijd, betrouwbaar en zonder fouten. The Hockey Factory is enkel verantwoordelijk voor schade die voor de abonnee ontstaat door een opzettelijke fout of grove onachtzaamheid van een medewerker. In een dergelijk geval moet deze schade zich nog bevinden in het kader van het typisch voorzienbare. De verantwoordelijkheid voor buiten deze schuld liggende ambtelijke maatregelen, overmacht of toevallige schade is uitgesloten. De abonnee is zich ervan bewust dat de diensten van The Hockey Factory niet in de aangeboden vorm ter beschikking zouden kunnen worden gesteld zonder de bovenstaande borgstellinguitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

g. Wijzigingen van de diensten
The Hockey Factory kan naar eigen goeddunken bepalen welke gratis diensten in welke omvang ter beschikking worden gesteld. Beperkingen, uitbreidingen en andere wijzigingen in deze diensten van The Hockey Factory zijn altijd toegestaan. Voor zover er diensten worden aangeboden, waarvan de kosten moeten worden betaald, behoudt The Hockey Factory zich het recht voor, deze diensten op welk tijdstip dan ook te mogen aanpassen aan de stand van de techniek en aan de wettelijke situatie van dat ogenblik en naar eigen goeddunken.

h. Wijzigingen van de voorwaarden
The Hockey Factory behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De abonnee staat toe dat The hockey factory zijn e-mailadres gebruikt om over wijzigingen van diensten en voorwaarden te kunnen informeren.

i. Bescherming van diensten
De abonnee verplicht zich ertoe de toegang tot de dienst te beschermen tegen onbevoegd gebruik door derden. Inloggegevens (inlognaam en wachtwoord van de abonnee) mogen niet worden doorgegeven. Voor zover de abonnee te weten komt dat zijn inloggegevens toegankelijk zijn geworden voor derden is hij verplicht het wachtwoord te (laten) veranderen.

 

The Hockey Factory VoF

Vlasakker 30
3124 AK Schiedam

BTW nummer: NL853672878B01
KvK nummer: 59863986

IBAN: NL62 RABO 0113 3004 68

Inloggen zonder LISA?

Kies de club waarvoor je wilt inloggen. Eenmaal ingelogd vind je onder het menu 'Ik' bovenin The Hockey Factory. Je hoeft verder geen login gegevens meer in te voeren.

Algemeen

infothehockeyfactory.com

 

Support

Support Website
supportthehockeyfactory.com

Financieel

salesthehockeyfactory.com